Voorwaarden

VOORWAARDEN

LEVERINGSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen voor het tijdschrift koffieTcacao geleverd door koffieTcacao b.v., gevestigd te Rotterdam aan de Goudsesingel 136, unit 3, 3011KD, Kamer van Koophandel nummer: 65982258. BTW nummer: NL856343092B01 en alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenartikelen door koffieTcacao b.v..
1.2 Bij het aangaan van een abonnement geleverd door koffieTcacao b.v., wordt geacht dat de abonnee deze voorwaarden heeft geaccepteerd.
1.3 koffieTcacao b.v. garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 koffieTcacao b.v. is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
1.7 Deze leveringsvoorwaarden van koffieTcacao b.v. zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: koffieTcacao b.v., Goudsesingel 136/unit 3, 3011KD Rotterdam.
1.8 koffieTcacao b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. NIEUWE ABONNEMENTEN
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op koffieTcacao. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.
2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
2.4 De abonnee kan contact opnemen met onze abonnementservice (klantenservice@aboland.nl) indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.
2.5 koffieTcacao b.v. is niet aansprakelijk voor  welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. DUUR VAN HET ABONNEMENT
3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor het opgegeven aantal nummers en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.
3.2 De vervolgtermijn is telkens maximaal vier nummers. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij onze abonnementservice (klantenservice@aboland.nl) via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

4. BETALING ABONNEMENTSGELD EN WIJZE VAN BETALING
4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u op de servicepagina van het tijdschrift.
4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is koffieTcacao b.v. gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
4.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
4.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van koffieTcacao magazine gepubliceerd.

5. BEZORGING
5.1 De bezorging van de tijdschriften van koffieTcacao b.v. vindt plaats via Sandd. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met onze abonnementservice (klantenservice@aboland.nl).
5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementservice (klantenservice@aboland.nl) te zijn opgegeven per mail of per post.

6. OPZEGGING VAN HET ABONNEMENT
Om een abonnement te beëindigen, dient dit door abonnee minimaal 3 maanden voor afloop van de periode waarvoor betaald is, aan onze abonnementservice (klantenservice@aboland.nl) kenbaar te zijn gemaakt. Dit kan telefonisch, schriftelijk en via e-mail. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij onze abonnementservice worden opgevraagd via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan hier vermeld en in het colofon van het tijdschrift.

7. PRIVACY EN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
7.1 koffieTcacao b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen koffieTcacao b.v. en abonnee, ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees en iii) om relevante aanbiedingen te doen van koffieTcacao b.v..
7.2 De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van koffieTcacao b.v..

8. WELKOMSGESCHENKEN, ARTIKELEN
8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden bij onze abonnementservice (klantenservice@aboland.nl). koffieTcacao b.v. raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of email) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft koffieTcacao b.v. het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.
8.2 De klant heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de klant bij koffieTcacao b.v. heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De klant kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de abonnementservice (klantenservice@aboland.nl) van koffieTcacao b.v.. De klant krijgt dan een retournummer, postcode en plaatsnaam. De gegevens vult de abonnee in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de klant het artikel in of met originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De klant heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door koffieTcacao b.v. is terugontvangen.
8.3 De klant ontvangt altijd een bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de klant daarvan, gemiddeld uiterlijk een maand nadat koffieTcacao b.v. de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt koffieTcacao b.v. de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee indien mogelijk een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert dan krijgt de abonnee automatisch de dan geldende korting. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dag geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.
8.4 Er wordt getracht om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. koffieTcacao b.v. kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.
8.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een indien mogelijk alternatief geschenk en anders automatisch korting.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 koffieTcacao b.v. is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan koffieTcacao b.v. is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van koffieTcacao b.v. komt. koffieTcacao b.v. is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door koffieTcacao b.v. geleverd artikel, tenzij koffieTcacao b.v. aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
9.2 koffieTcacao b.v. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van koffieTcacao b.v. gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van koffieTcacao b.v., tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van koffieTcacao b.v., maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van koffieTcacao b.v. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van koffieTcacao b.v.. koffieTcacao b.v. is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet 14 dagen na openbaring schriftelijk aan koffieTcacao b.v. is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal koffieTcacao b.v. abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
9.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat koffieTcacao b.v. aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen koffieTcacao b.v. en abonnee.
9.4 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. OVERIGE BEPALINGEN
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.
10.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 08 november 2012. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Leveringsvoorwaarden abonnementen, welkomstgeschenken en artikelen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.koffietcacao.nl (hierna: de “Website”). Deze Website is een website van koffieTcacao b.v., Goudsesingel 136/unit 3, 3011KD Rotterdam (hierna: “KTC”). KTC is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel voor Amsterdam onder nummer 55307531. Door gebruik te maken van de Website word je geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, KTC adviseert je derhalve om deze voorwaarden goed door te lezen voordat je de Website bezoekt.

1. ALGEMEEN
1.1 De Website biedt de mogelijkheid om materiaal waaronder tekst-, fotomateriaal en video’s te bekijken zonder dat je een geregistreerde gebruiker bent van de Website. Ook bestaat de mogelijkheid om een reactie te plaatsen in de vorm van tekst, foto of video.
1.2 KTC is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde al haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. Je erkent en gaat akkoord dat de Website als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing geheel naar goeddunken van KTC en zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van haar diensten aan jou of aan de gebruikers van de Website in het algemeen (en/of bepaalde binnen de diensten geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten of veranderen.

2. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN EN WEBSITE
2.1 KTC behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Website. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd periodiek de algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.
2.2 KTC is te allen tijde gerechtigd de Website en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. KTC is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de gebruiker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN WEBSITE
3.1 KTC adviseert je om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
a. gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere gebruikers bekend te maken; en
b. zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van je computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot je computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door jou gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

4. GEDRAGSREGELS
4.1 Bij het gebruik van de Website en het plaatsen van Gebruikers Content zul je je aan de gedragsregels en voorwaarden houden die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.
4.2 Je zult de Website niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, met toepasselijke wet- en regelgeving, met de openbare orde en/of goede zeden of met enige in het maatschappelijk verkeer geldende normen en/of waarden.
4.3 Het is je als gebruiker niet toegestaan om de werking en content van de Website dan wel andere computers of systemen van KTC of andere gebruikers te verstoren, waaronder begrepen door:
a.     het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden;
b.     gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals een robot, spider of off-line reader;
c.     het je onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van KTC of andere gebruikers;
d.     het wissen van bestanden op computers of systemen van KTC of andere gebruikers;
e.     de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
f.      andere handelingen te verrichten die het gebruik of het kopiëren van door andere gebruikers geplaatste content en/of andere content op de Website belemmeren of beperken.
4.4 Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van KTC via welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website te verspreiden voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook.
4.5 Je zult de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten voor het verzenden van commerciële boodschappen (spam), al dan niet van jezelf en/of van anderen.
4.6 Ieder ander gebruik van de Website, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KTC.
4.7 Je zal KTC (internet@koffietcacao.nl) over iedere overtreding van deze gedragsregels en voorwaarden informeren.
4.8 Je gaat ermee akkoord dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor (en dat KTC jegens jou of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van je verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die KTC eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.
4.9 Je zal geen persoonlijke gegevens van andere geregistreerde gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.
4.10 KTC verleent alleen exploitanten van zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal.

5. REACTIES VERWIJDEREN EN GEBRUIKERS BLOKKEREN
5.1 Als je naar het oordeel van KTC in strijd handelt met artikel 4 of enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, heeft KTC op ieder moment het recht om zonder opgave van redenen maatregelen te nemen. De maatregelen die KTC kan nemen omvatten:
a. het aanpassen, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen van door jou op de Website geplaatste reacties;
b. het tijdelijk of permanent uitsluiten van jouw toegang tot de Website;
c. het op jou verhalen van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de jouw schending van de algemene voorwaarden.
5.2 KTC controleert principieel geen Reacties op de berichten op de Website en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid, billijkheid en kwaliteit van de Gebruikers Content. Je bent je ervan bewust dat je door gebruikmaking van de diensten van de Website kan worden geconfronteerd met content die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Je hebt de mogelijkheid om bij dergelijke content contact op te nemen met KTC om KTC van de aanwezigheid van deze content op de hoogte te stellen. KTC streeft er naar om in geval van meldingen aangaande niet toelaatbare Gebruikers Content zo snel mogelijk te beoordelen en te verwijderen wanneer het materiaal in strijd is met deze Algemene Voorwaarden en de Huisregels.
5.3 KTC is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker lijdt of maakt indien KTC gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.
5.4 KTC is niet verplicht op de Gebruikers Content geheel of gedeeltelijk te plaatsen. KTC heeft bovendien het recht om de Gebruikers Content naar eigen inzicht in te korten en/of aan te passen.

6. PRIVACY
6.1 KTC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website. Het Privacy beleid koffieTcacao van KTC is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

7. AUTEURSRECHT
7.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de content daarvan bij KTC.
7.2 KTC spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en KTC verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden middels de daartoe bestemde formulieren of per mail internet@koffietcacao.nl, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Reacties op berichten. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
a.     een beschrijving van de het bericht waarop een reactie is geplaatst met in ieder geval de titel, de volledige URL en zo mogelijk de naam van de gebruiker;
b.     een omschrijving van de rechten die je bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
c.     je contactgegevens (naam, emailadres) zodat KTC met je in contact kan treden.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Je vrijwaart KTC van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw gebruik van de Website en/of het niet, of niet voldoende naleven van jouw verplichtingen ten opzichte van KTC, al dan niet voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, nader door KTC gestelde regels en/of aanwijzingen die je van KTC hebt ontvangen.
8.2 KTC is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen gebruikers of voormalige gebruikers van de Website wegens gebruik van deze Website, onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of content die kwetsende, pornografische, discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat. KTC verwijst je naar artikel 5.2 indien je dergelijke content aantreft op de Website.
8.3 KTC accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. KTC draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
8.4 KTC is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de content van de Website of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van KTC.
8.5 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van KTC jegens gebruikers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de gebruikers van de Website, zullen voor risico van deze gebruiker of gebruikers zijn.

9. SLOTBEPALINGEN
9.1 Is of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven KTC en gebruikers van de Website aan het overblijvende gedeelte gebonden. KTC zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
9.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 08 november 2012.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De ‘Regeling gebruik opdrachtmateriaal’ heeft uitsluitende betrekking op het gebruik van al het rechtendragend materiaal dat in opdracht van koffieTcacao b.v. (hierna “KTC”) door een freelancer wordt/is vervaardigd en waarvoor geen andersluidende afspraken zijn gemaakt. De afspraak voor de vergoeding voor het beoogde gebruik, wordt per opdracht schriftelijk dan wel mondeling gemaakt met de contactpersoon van de freelancer bij de redactie van een KTC-titel.

LICENTIE
De regeling houdt in dat de freelancer een licentie verleent aan KTC, om het in opdracht vervaardigde materiaal (zowel het gepubliceerde als het zogenaamde ‘restmateriaal’) te (laten) gebruiken in alle uitgaven, publicatievormen en media van KTC.

Het auteursrecht op het materiaal blijft bij de freelancer berusten. De hoofdredacteur van een KTC-titel die de opdracht aan freelancer heeft gegeven, ziet erop toe dat met het genoemde gebruik rekening wordt gehouden met de belangen van de freelancer en eventueel andere betrokkenen en kan zo nodig het voorgenomen gebruik verhinderen.

Deze licentie is exclusief hetgeen inhoudt dat de freelancer het materiaal niet zelf zal gebruiken of daarvoor gebruiks- of andere rechten aan derden zal verlenen. De freelancer kan wel aan KTC toestemming vragen om het werk voor een specifiek doel, bijvoorbeeld voor eigen promotionele doeleinden, te (laten) gebruiken. KTC zal die toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

VERGOEDING
De met de redactie overeengekomen vergoeding heeft betrekking op:

  1. Redactioneel gebruik KTC in papieren producten, niet in de tijd beperkt
  2. Gebruik voor promotionele doeleinden van KTC (print, digitaal, on-line of anderszins) niet in de tijd beperkt
  3. Redactioneel gebruik door KTC in andere media, zoals op een website of in een ander digitaal product van KTC, niet in de tijd beperkt

In geval van gebruik door derden in toestemming vereist van KTC en de freelancer.

INGANGSDATUM
Vanaf 1 november 2012 is de bovenstaande regeling van toepassing op alle opdrachten van KTC.

PRIVACY

Welkom op koffietcacao.nl. koffietcacao.nl is een website van koffieTcacao b.v. (hierna aangeduid als: “KTC”). KTC is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die KTC over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. KTC houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is koffieTcacao b.v., Goudsesingel 136/unit 3, 3011KD Rotterdam. Via internet@koffietcacao.nl kun je altijd contact opnemen met KTC.


HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan KTC niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal KTC-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.


SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING
KTC kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij KTC bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat KTC jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van KTC gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer, verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van KTC leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.

Jouw gegevens kunnen door KTC worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop, deelname aan mail&win acties of gebruik van producten of diensten van KTC. Dit doet KTC zodat zij je beter van dienst kan zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses kan afstemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens, kan je dit melden via internet@koffietcacao.nl.

KTC verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  2. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  3. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door KTC, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
  4. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan KTC op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan KTC een profiel van je opstellen;
  5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  6. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  7. om te voldoen aan de op KTC rustende wet- en regelgeving.

KTC bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.


DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Zoals reeds eerder vermeld kan KTC persoonsgegevens die door haar worden verwerkt combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop, deelname aan mail&win acties of gebruik van producten of diensten van KTC. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens kan je dit melden via internet@koffietcacao.nl.

Je adresgegevens kunnen voorts voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Uitsluitend als jij KTC daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan KTC je elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Ook kan je een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kun je een email sturen aan internet@koffietcacao.nl.

KTC kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van KTC te garanderen. Tevens zal KTC persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van KTC aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

KTC kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.


BEVEILIGING
KTC handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.


VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
KTC wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop KTC met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan internet@koffietcacao.nl onder vermelding van ‘privacy’.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan je een bericht sturen aan internet@koffietcacao.nl of aan koffieTcacao b.v., Goudsesingel 136/unit 3, 3011KD Rotterdam onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat KTC zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien KTC niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan KTC je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. KTC schort de uitvoering van je verzoek op totdat je KTC de (nadere) specificatie hebt verstrekt. KTC stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal KTC het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet KTC verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van de websites van KTC je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.


COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kunnen websites van KTC je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

KTC maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt KTC gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen website van KTC bezoekt. Tot slot maakt KTC gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op KTC websites gedurende maximaal tien dagen. Wanneer je voor de elfde dag contact maakt met een KTC website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van KTC geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kan KTC persoonsgegevens die door haar worden verwerkt combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van KTC, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van KTC advertenties op websites van KTC. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door KTC geplaatste cookies.

Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst KTC je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van KTC op KTC websites advertenties presenteren.


DOORGIFTE DERDE LANDEN
De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op websites van KTC bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekt KTC locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de ‘safe harbor’ privacy regelgeving.


WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
KTC behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. KTC adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien KTC wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.
Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 08 november 2012.

COPYRIGHT

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot koffieTcacao magazine en het logo van koffietcacao.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij koffieTcacao b.v. en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “koffieTcacao”). koffieTcacao behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij koffieTcacao en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van koffieTcacao is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

koffieTcacao heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van koffieTcacao, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

koffieTcacao heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

X